Årsmöte Norsjöbygdens Företag

Kallelse till årsmöte
Norsjöbygdens Företag

Torsdag 11 mars 2021 klockan 18.00.

Årsmötet genomförs digitalt via Teams.
Anmäl deltagande till norsjobygdensforetag@gmail.com En länk till mötet skickas ut till dig som anmält deltagande.

Välkomna
Styrelsen Norsjöbygdens Företag

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Framläggande av revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner
 12. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan
 13. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
 14. Fastställande av arvode till ordförande, förste vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
 15. Val av styrelsens ordförande för ett år
 16. Val av styrelsens vice ordförande för ett år
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (ett eller två år)
 18. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna
 21. Årsmötets avslutande